Fietsplan 2022 | Een vereniging voor alle fietsers

Verenigingsorganisatie

Iedereen is welkom bij de Fietsersbond, wat zorgt voor een vitale en fitte vereniging.

Organisatievorm en -cultuur

Het ledental loopt niet langer terug, het stijgt (vooralsnog) zelfs licht. De vergrijzing van ons vrijwilligersbestand blijft echter een punt van zorg. De Commissie Nieuwe Fietsersbond heeft van de ledenraad de opdracht gekregen om tot een nieuwe organisatievorm en -cultuur te komen waarmee de Fietsersbond de vereniging wordt die zij graag wil zijn: een vereniging waar iedereen welkom is en waar leden zich vertegenwoordigd voelen.

Regionaal niveau

Om opvolging te geven aan de evaluatie in opdracht van het ministerie van IenW zetten we in 2022 extra in op het versterken van de positie van de Fietsersbond op regionaal niveau. Hierbij focussen we niet alleen op gemeenten en provincies, maar ook op regionale samenwerkingsverbanden en vervoerregio’s. We huren een extern deskundige in om de ondersteuning van vrijwilligers te verbeteren. Nadat nieuwe vrijwilligers zijn geworven voor regionale vertegenwoordiging, bieden we hun scholing aan, zodat ze hun rol volwaardig kunnen vervullen.

PROJECTEN Verenigingsorganisatie

In het programma Verenigingsorganisatie voeren we de volgende projecten uit:

Vereniging

We werken aan de organisatie om de onbetwiste vertegenwoordiger van alle fietsers in Nederland te zijn en blijven.

Jongeren

We werken met een nieuwe insteek, gericht op onderwijsinstellingen en studenten aan het betrekken van jongere generaties bij ons werk.

Vrijwilligersmanagement

Het werk van vrijwilligers is van groot belang voor de Fietsersbond, in 2022 helpen we afdelingen extra met het werven en behouden van nieuwe vrijwilligers.

Landelijk bureau

We werken aan het professionaliseren van het landelijk bureau, zodat we op lokaal, regionaal en landelijk niveau nog meer impact kunnen maken.