Beleid & Lobby

Mobiliteit

Fietsnetwerk

De Fietsersbond roept regio’s op om ambitieuze regionale fietsnetwerkplannen op te stellen om van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een succes te maken, en ondersteunt hen hierbij. Ook op provinciaal en lokaal niveau lobbyen we voor een belangrijkere plek van de fiets in het mobiliteitsbeleid. We gebruiken hiervoor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen en het sluiten van coalitieakkoorden.

Samenwerking

We gaan in overleg met zowel het ministerie van IenW en de leden van de Tweede Kamer om de fiets hoger op de politieke agenda te krijgen. We nemen deel aan de Mobiliteitsalliantie en Verkeersveiligheidscoalitie. Ook zijn we vertegenwoordigd in de programmaraad van het CROW-fietsberaad, de adviesraad van het Nationaal Fietscongres, het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer, Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal, bijeenkomsten van de Tour de Force en de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie. Daarnaast hebben we een wettelijke zetel in de Raad voor de Leefomgeving.

Beoogde resultaten:

  • Gemeenten maken meer budget vrij voor het treffen van maatregelen om de fietsveiligheid te verbeteren. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt een verbetering van het lokale fietsklimaat zichtbaar in coalitieprogramma’s.

  • In 2022 staat de fiets hoger op de provinciale politieke agenda. We leveren input aan de belangrijkste partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2023, zodat zij in hun nieuwe partijprogramma een fietsparagraaf opnemen.

  • Het Rijk neemt in het Nationaal Toekomstbeeld Fiets veel explicieter inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid voor de fiets in de volle breedte. Hieraan dragen we zelf actief bij op alle bestuurlijke niveaus. Dan kunnen we afspraken maken, onder meer over de stedelijke en regionale doorfietsroutes en fietsstallingen bij stations en in steden. Deze afspraken krijgen ook hun beslag in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT).

  • Fietsers kunnen hun fiets plezierig (kwantitatief en kwalitatief) stallen bij stations en OV-haltes en in binnensteden. Deze stallingen hebben goede voorzieningen. Met NS spreken we af dat stallen de eerste 24 uur gratis blijft.

  • Preventie van fietsdiefstal blijft hoog op de agenda staan bij overheden, producenten, verzekeraars en politie.

  • We leveren minimaal één herkenbare inhoudelijke bijdrage aan het Nationaal Fietscongres 2022.

  • De fiets krijgt een volwaardige plek in de uitingen van de Mobiliteitsalliantie.

  • We zetten ons actief in voor het verbeteren van de combinatie fiets en trein.

Terug naar Mobiliteit

Bekijk de overige projecten over Mobiliteit