Beleid & Lobby

Geluk & Gezondheid

Allianties en netwerk

Via onze gezondheidsallianties en -netwerken pleiten we voor meer en verdergaande investeringen om de concepten die we hebben bedacht, door te ontwikkelen tot concrete producten. We breiden onze alliantie uit met patiëntenverenigingen, waarvan de leden behoren tot de doelgroepen waarvoor we handvatten ontwikkeld hebben. We versterken ons netwerk en zetten in op een programmaraad Fietsen en Gezondheid met medische experts, die gevraagd en ongevraagd adviezen opstellen en onderzoeken stimuleren via hun achterban (een ‘’medische adFietsraad’’).

Wet maatschappelijke ondersteuning

Waarom kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wel een scootmobiel bij de gemeente aanvragen, maar is de effectievere en goedkopere driewielfiets geen optie? Om de gezondheidsvoordelen en het fietsgeluk voor meer mensen bereikbaar te maken, rusten we onze vrijwilligers toe om zich in de gemeente hard te maken voor de driewielfiets als Wmo-voorziening.

Beoogde resultaten:

  • De programmaraad Fiets & Gezondheid wordt in 2022 ingesteld met plan van aanpak op hoofdlijnen.

  • Er ligt een meerjarig uitvoeringsprogramma voor Geluk en Gezondheid voor het zomerreces.

  • Voor vrijwilligers maken we een handleiding waarmee ze bij gemeenten het opnemen van de driewielfiets in het Wmo-aanbod kunnen bepleiten.

Terug naar Geluk & Gezondheid

Bekijk de overige projecten over Geluk & Gezondheid