Fietsplan 2022 | Impact maken voor alle fietsers

Ruimte, leefbaarheid
en veiligheid

We werken aan een fietsvriendelijk Nederland. Iedereen, jong en oud, kan hier veilig en comfortabel fietsen, omdat rekening met hen wordt gehouden in het verkeer.

Fietsvriendelijk Nederland

We werken aan een fietsvriendelijk Nederland, zoals geformuleerd in onze Fietsvisie 2040. Onze droom is dat iedereen, jong en oud, veilig en comfortabel kan fietsen. Dat is mogelijk als rekening met hen wordt gehouden in het verkeer, in de verstedelijkingskeuzes bij de grote woningbouwopgave waar Nederland voor staat en in de ontwikkeling van nieuwe wijken en transformatie van bestaande gebieden. We willen impact realiseren door overheden te adviseren om op gezonde en duurzame wijze te verstedelijken, zodat wandelen, fietsen en ontmoeten vooropstaan in de ruimtelijke keuzes bij de woningbouwopgave. Ook adviseren we over verkeersveilige fietsoplossingen. Binnen en buiten de bebouwde kom, in dorpen en steden. 

Verstedelijking

De verstedelijking van Nederland en de grote woningbouwopgave bieden volop kansen om het fietsen nog meer de logische keuze te laten zijn voor de dagelijkse verplaatsingen. Het is in de steden al te druk op het fietspad. Als we 1 miljoen woningen bijbouwen, kan dat niet zonder robuuste investeringen in fietsinfrastructuur. Het begint met de juiste ruimtelijke keuzes: maak 20-minutensteden waar zo veel mogelijk mensen op 20 minuten afstand van hun werk, school of voorzieningen wonen. Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat de infrastructuur robuust en veilig is. Denk aan een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur en brede fietspaden. Maar ook aan fietsnetwerken met verschillende eigenschappen, zoals geformuleerd in onze Fietsvisie 2040: voor kwetsbare én snelle fietsers.

Beleidsbeïnvloeding

We beïnvloeden het beleid op landelijk niveau en in lokale afdelingen. Echter, steeds meer besluiten over fietsinfrastructuur vinden plaats op regionaal niveau (provincies/ vervoerregio's). Uit de evaluatie van de subsidieregeling Fietsersbond is gebleken dat we hier meer kunnen bereiken. Daarom zetten we in op verdere versterking van de provinciale en regionale vertegenwoordiging. We maken met een extern deskundige op het gebied van vrijwilligersbeleid een plan om dit te realiseren. Nadat nieuwe vrijwilligers zijn geworven voor regionale vertegenwoordiging, krijgen zij scholing, zodat ze hun rol volwaardig kunnen vervullen.

Fietsen staat onder druk

Tegelijkertijd zien we dat in buitengebieden fietsen onder druk staat. Daarom maken we ons samen met het Fietsplatform hard voor (recreatief) fietsen in deze gebieden. Ook rondom scholen, waar kinderen (en hun ouders) veilig naartoe willen kunnen fietsen. Veilig fietsen is in 2022 de rode draad in ons werk. Daarom voeren we hiervoor landelijk campagne en stimuleren we onze vrijwilligers zich hier lokaal voor in te zetten.

Daarvoor voeren we de volgende projecten uit:

PROJECTEN Ruimte, leefbaarheid en veiligheid

In het programma Ruimte, leefbaarheid en veiligheid voeren we de volgende projecten uit:

Beleid & Lobby

De veiligheid van de fietser neemt maar beperkt toe, al worden er goede stappen gezet. We zetten ons in om van 30km/h de nieuwe norm te maken.

Safety performance index

Met behulp van de uitgebreide data van de Fietsersbond Routeplanner helpen we overheden met beter inzicht in de veiligheid van fietsinfrastructuur.

Actieve mobiliteit voorop

Fietsen zou een centraal uitgangspunt moeten zijn bij het ontwerpen van de fysieke leefomgeving, zowel bestaande als nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Friesland

In Friesland werken we met een provinciaal vertegenwoordiger als schakel tussen landelijke trends en lokale ontwikkelingen.

Fietsen naar school

Fietsen naar school toe is niet alleen leuk, maar ook slim, gezond, duurzaam en leerzaam. Daarop zetten we in bij kinderen, ouders, scholen, gemeentes en provincies.

Geef de straat terug

Het is tijd om radicaal anders te gaan denken over de inrichting van onze straten. Verblijven, wandelen, fietsen, bewegen en ontmoeten zou centraal moeten staan.

Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland zet onze vertegenwoordiger in voor betere fietsvoorzieningen, stimuleren van fietsgebruik en kennisuitwisseling.

IMPact maken voor alle fietsers